Algemene voorwaarden

Stichting Multifunctioneel Centrum De Enk 2024.

Algemene verplichtingen van MFC De Enk:

 • MFC De Enk is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in het MFC De Enk gebruikelijke wijze.
 • Deze verplichting geldt niet in geval van overmacht aan de zijde van MFC De Enk, indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt; indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens MFC De Enk
 • MFC De Enk is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
 • MFC De Enk is gerechtigd om een andere zaalruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horeca- overeenkomst zou moeten geschieden. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst te beëindigen. De gast en/of klant heeft, MFC De Enk zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere zaalruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal MFC De Enk nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 • MFC De Enk is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn centrum. De gast dient op eerste verzoek het centrum te verlaten.
 • MFC De Enk is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt het centrum van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het centrum tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Annulering door klanten/gasten:

 • Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
 • Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
 • Bedragen die het centrum met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan te worden vergoed, mits het centrum niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.
 • Voor annulering van alle reserveringen zal het navolgende gelden:

Bij annulering 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het wijkcentrum te betalen. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het centrum te betalen. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het centrum te betalen. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het centrum te betalen.

 • MFC De Enk is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het centrum te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat MFC De Enk de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest
 • MFC De Enk is gerechtigd om nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het centrum alsnog gerechtigd de horecaovereenkomst te annuleren.

 

 

Afrekening & betaling:

 • Alle rekeningen zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant/gast dient voor contante betaling /PIN zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.
 • De gast en/ of klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan het centrum uit welken hoofde ook verschuldigd zijn
 • Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens MFC De Enk heeft voldaan is het centrum gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in het MFC De Enk zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van het centrum aan al zijn verplichtingen jegens MFC De Enk heeft voldaan. Naast een retentierecht komt MFC De Enk in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
 • Indien de gast en/of klant in gebreke is wordt voor elke aanmaning € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien de gast en/of klant in gebreke is dient hij aan MFC De Enk alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.
 • Daarenboven is de gast en/of klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

Waarborgsom en tussentijdse betaling: cursussen/oud en nieuw:

 • MFC De Enk kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het centrum deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het wijkcentrum en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
 • MFC De Enk mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het centrum onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid van MFC De Enk :

 • MFC De Enk is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van MFC De Enk . Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van het door MFC De Enk  bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
 • In geen enkel geval is MFC De Enk gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan: de reserveringswaarde of, indien dat meer is,

het door de verzekeraar van MFC De Enk aan het centrum te zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; de ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

 • MFC De Enk is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan MFC De Enk houder, ( erf ) pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van MFC De Enk staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het centrum.
 • Indien MFC De Enk goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat MFC De Enk daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is MFC De Enk nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij  MFC De Enk opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van MFC De Enk.
 • MFC De Enk is nimmer aansprakelijk voor door de klant opgeslagen goederen in daarvoor gehuurde (kast)ruimte.

Aansprakelijkheid van de gast en/of klant:

 • De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het centrum en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Overmacht:

 • Als overmacht voor MFC De Enk, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het centrum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het centrum zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 • Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan MFC De Enk gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde.
 • Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

De huurvoorwaarden worden gehanteerd volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).